Mé priority

Program Koalice pro Pardubice v oblasti zdravotnictví, kterého jsem garantem:


● Podporovat dlouhodobou zdravotní péči v domácnosti, v terénu, ambulantní péči a rozvoj domácí hospicové péče

● Dostatek parkovacích míst u nemocnice

Nabídnout prostory v městských objektech pro ordinace praktických a dětských lékařů

 

Ve spolupráci s krajem budeme řešit lepší dostupnost lékařské pohotovosti pro občany Pardubic a podpoříme konkrétní investiční projekty, které povedou k rozvoji pardubické nemocnice.

Chceme dostatek parkovacích míst u nemocnice. Budeme se na tom podílet ve spolupráci s Pardubickým krajem.

Nabídneme prostory v městských objektech pro ordinace praktických a dětských lékařů.

Zlepšíme informovanost obyvatel o zdravotních a sociálních službách.

Chceme podporovat dlouhodobou zdravotní péči v domácnosti, v terénu, a také ambulantní péči, která se přizpůsobí pacientovi.

Podpoříme další rozvoj domácí hospicové péče s důrazem na osobní přístup k pacientovi i k jeho rodině.

Budeme klást důraz na dobrovolnické programy pro dlouhodobě nemocné a osamělé občany, které pomohou rozšířit a zkvalitnit péči a zachovají důstojnost života nemocných.

Podpoříme činnost neziskových organizací v sociální a zdravotní oblasti.

Ve spolupráci s našimi poslanci navrhneme takové snížení daní na zdravotnické prostředky, aby se staly dostupnějšími.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Další mé priority pro oblast zdravotnictví na úrovni krajské a celostátní:


1. Vytvoření páteřní sítě veřejných nemocnic. Zároveň není třeba bránit privatizaci nebo pronájmu ostatních ztrátových  nemocnic, které kraje nemohou donekonečna dotovat.

 

2. Pravidelná valorizace plateb za státní pojištěnce.

 

3.  Poplatky ve zdravotnictví nesmí bránit v přístupu ke zdravotní péči sociálně slabším, poplatek za hospitalizaci by měl být omezený pouze na jeden           měsíc v roce, zdravotní péče bez poplatků pro děti do 18 let, definice a zákonná úprava nadstandardů.

 

4. Tlak na snížení počtu zdravotních pojišťoven.

 

5. Zlepšení komunikace Ministerstva zdravotnictví se stavovskými a odborovými organizacemi.

 

6. Podpora paliativní a hospicové péče lůžkové i ambulantní.

 

7. Nikdy nepodpořím zavedení eutanasie.


Program v oblasti zdravotnictví KDU-ČSL pro voby do PS 2017

 

Budeme důsledně chránit lidský život od početí po přirozenou smrt.

Dokončíme kroky ke komplexnímu řešení organizace a financování paliativní a hospicové péče. Podpoříme všechny formy péče o nevyléčitelně nemocné: mobilní hospicová péče, odlehčovací péče, ambulance bolesti, kamenné hospice.

Zajistíme zlepšení pracovních podmínek zdravotníků, zejména odbouráním administrativy.

Zaměříme se na řešení přesčasové práce zdravotníků.

Zasadíme se o systémové změny ve vzdělávání lékařů a zdravotních sester – dokončení novelizace zákonů č. 95 a 96/2004 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů a jejich implementaci do praxe.

Navýšíme počet studentů lékařských fakult.

Vypracujeme legislativní opatření proti neopodstatněné kriminalizaci zdravotníků.

Zaměříme se na řešení nedostatku lékařů a zdravotních sester jak v nemocnicích, tak v menších sídlech. Každá obec nad 1000 obyvatel si zaslouží svého praktického, dětského a zubního lékaře: zejména zavedením motivačních programů pro studenty lékařských fakult a mladé lékaře, změnami v systému rezidenčních míst, bonifikací výkonu zdravotní péče v malých sídlech. Vykonáme systémové změny k podpoře menších venkovských ambulancí praktických lékařů a zubních lékařů: tzv. malá praxe.

Posílíme kompetence praktických lékařů.

Zajistíme efektivní rozmístění specializovaných center s nákladnou zdravotnickou technikou s cílem zajistit vyváženou regionální dostupnost.

Dokončíme kroky k automatické valorizaci plateb za státní pojištěnce.

Nalezneme další finanční zdroje do zdravotnictví, např. část výnosů z prodeje tabákových a alkoholických nápojů adresovat na preventivní programy, řešení spoluúčasti pacientů atd.

Zvýšíme konkurenční prostředí zdravotních pojišťoven, zvýšíme dohled nad zdravotními pojišťovnami a kontrolní činnosti.

DRG restart: Urychlíme spuštění a implementaci platby za diagnózu pro vykazování a úhrady lůžkové zdravotní péče.

Urychlíme kroky k další elektronizaci zdravotnictví jako cestu ke zvýšení efektivity zdravotní péče: elektronická zdravotní knížka, elektronický recept, sdílení ekonomických dat, manažerské informační systémy do fakultních i do krajských nemocnic, benchmarking, hledání vnitřních úspor ve zdravotnickém systému, zejména u lůžkových zařízení.

Zvýšíme dohled nad hospodařením přímo řízených nemocnic, připravíme kroky ke zefektivnění jejich provozu (implementace MIS – manažerského informačního systému), benchmarking, zajistíme co nejširší uplatnění centrálních nákupů.

Podpoříme venkovské lékárny: např. zavedením dispenzační taxy za výdej léčivého přípravku bez vazby na cenu, vytvořením podmínek pro rovný přístup lékáren a jejich pacientů k dodávkám léčiv.

Budeme strukturálně podporovat medicínský výzkum a inovace ve zdravotnictví.

Připravíme legislativní řešení dlouhodobé péče včetně péče o pacienty s různými formami demence.

Zásadně podpoříme primární prevenci nemocí.

 

Priority spojené s mým regionem :

 

Zajistíme v rámci krajských kompetencí dostupnost kvalitní zdravotní péče pro občany celého Pardubického kraje.

Racionálně a ve vzájemných návaznostech rozvineme zdravotní péči ve všech pěti nemocnicích krajem 100% vlastněné společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a. s.

Dále pokročíme v rovnoměrném investování do všech pěti krajských nemocnic a do dalších krajem zřizovaných zdravotnických zařízení.

Vybudujeme centrální příjmy v Pardubicích (zde včetně centralizace akutních oborů) a v Ústí nad Orlicí.

Intenzivně se budeme věnovat personální stabilitě našich zdravotnických zařízení a systematickému zvyšování odborné úrovně zdravotníků.

Udržíme neztrátové hospodaření Nemocnice Pardubického kraje, a. s. i všech ostatních zdravotnických organizací.

Budeme podporovat provázanost a spolupráci jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče v kraji – od praktických lékařů přes ambulantní specialisty až po lůžková zařízení. Tam se zaměříme na plynulý přechod pacientů z akutní do následné péče. Za důležité považujeme také provázanost a podporu zdravotní a sociální péče a péče hospicové.

Udržíme pokrytí území kraje kapacitní zdravotnickou záchrannou službou vybavenou moderními prostředky, prověříme spuštění nové základny Seč. Grantovým pobídkovým systémem pomůžeme řešit nedostatek praktických či dětských lékařů v kraji a zvážíme i další formy stabilizace lékařů na jeho území.

Udržíme akreditace všech fungujících zdravotnických zařízení v kraji.

Podpoříme rozvoj elektronizace zdravotnictví (eHealth), mimo jiné bezpečný a funkční přenos zdravotnické dokumentace mezi jednotlivými složkami zdravotnického systému. Budeme propagovat zdravý životní styl a zdravotnické preventivní programy.

Rozvineme program Přátelská nemocnice nejen v nemocnicích akutní péče, ale ve všech krajských zdravotnických zařízeních. Hlavním cílem je zlepšení vzájemných mezilidských vztahů a zajištění přátelsky naladěného prostředí pro pacienty i zdravotníky.

 

Podrobná verze programu pro komunální volby v Pardubicích 2018:

http://www.koalicepropardubice.cz/volebni-program/

 • STOP DALŠÍMU ZADLUŽOVÁNÍ KRAJE
  ZLEPŠENÍ DOSTUPNOSTI KRAJE
  ZKVALITNĚNÍ PÉČE O DĚTI
  LEPŠÍ ŽIVOT I NA MALÝCH OBCÍCH
  ZKVALITNĚNÍ ŠKOLSTVÍ
  PODPORA PODNIKÁNÍ V KRAJI
  ČISTÝ VZDUCH PRO NAŠE DĚTI
  ZKVALITNĚNÍ A STABILIZACE ZDRAVOTNÍ PÉČE
  PODPORA RODIN S DĚTMI
  ROZŠÍŘENÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTSTOP DALŠÍMU ZADLUŽOVÁNÍ KRAJE